Pseudo Adiabatic Technology

Spaľovacie motory sa vyznačujú vyššou účinnosťou pri použití preplňovania. Z tohto hľadiska sa za najúčinnejšie považujú turbo dúchadlá, poháňané tlakom výfukových plynov, s rýchlosťou väčšou než 300 m/s.

POROVNANIE EFEKTÍVNOSTI

RTU ENGINE vs. STANDARD ENGINE - EFFICIENCY COMPARISON
Dovoľte nám ukázať ako pracuje pseudoadiabatický motor

Štandardný motor

Typický preplňovaný štvortaktný spaľovací benzínový motor je motor, v ktorom spaľovanie fosílnych palív prebieha v podmienkach stlačeného vzduchu v spaľovacej komore. Expanziou extrémne vysokoteplotných a vysokotlakových plynov produkovaných spaľovaním vzniká energia pôsobiaca na pohyb piestov a steny valcov ako dôsledok transformácie chemickej energie na energiu mechanickú. Rozhodujúcim faktorom v tomto procese je ÚČINNOSŤ — ktorá prerozdeľuje vzniknutú energiu na využiteľnú energiu užitočnej práce a odpadové teplo. Aktuálny pomer dosahovaný v moderných motoroch je veľmi neefektívny, keďže sa len jedna tretina energie prevádza na účinnú prácu (tenká vertikálna šípka) a zostávajúce dve tretiny energie sa menia na zbytočné odpadové teplo (tučné šípky smerujúce k stenám valca). Takže väčšina energie sa stráca v odpadovom teple absorbovanom vodou a v horúcich výfukových plynoch. Preto sú straty energie väčšie než užitočná práca.

Stock Motor Efectivity

Štandardný motor

40°C/104°F - vstupná teplota
1200°C/2190°F - teplota výfukových plynov
30% - typická účinnosť


V konvenčnom turbo motore sa nasávaný vzduch rýchlo ohrieva a musí byť chladený chladičom vzduchu – tzv. intercooler-om.
Získaný studený vzduch má vyššiu hustotu, a obsahuje viac kyslíka, nevyhnutného pre správne spaľovanie.

Elektronická riadiaca jednotka vyhodnocuje polohu piestu, mieša vzduch s palivom a odpaľuje iskru. Nasledujúca reakcia uvoľňuje veľké množstvo energie, ktoré sa z väčšej časti premieňa na teplo odvádzané výfukovými plynmi a chladiacou kvapalinou. V skutočnosti sa na užitočnú prácu motora spotrebuje menej ako jedna tretina výslednej energie.

Pseudoadiabatický motor

Unikátna RTU patentovaná technológia spaľovania môže byť aplikovaná v existujúcich štvortaktných spaľovacích turbo motoroch pri zvýšení efektivity o 15-24% v závislosti od konštrukcie daného motora. Začlenenie 100% z technológie RTU ponúka plný výkon a efektivitu cez 70%. Na rozdiel od neefektívnej redistribúcie vzniknutej energie v súčasných benzínových a dieselových motoroch, proces expanzie v RTU motore transformuje rozhodujúci podiel energie na pohyb piestu (tučná vertikálna šípka), zatiaľ čo zostávajúca energia sa premieňa na odpadové teplo (tenké šípky ukazujúce na steny valca). Zásadný rozdiel medzi štandardným a RTU motorom je podiel energie transformovaný pri expanzii do užitočnej práce, ktorý v RTU motore môže predstavovať až dve tretiny. Užitočná práca a odpadové teplo sú teda v opačnom pomere. Konvenčný spaľovací motor s OTTO cyklom je charakteristický len 20%-nou účinnosťou a 80%-ným plytvaním v podobe odpadového tepla. Práve tu získavame náš výkon a účinnosť!

RTU Motor Efectivity

Pseudoadiabatický motor

-20°C/-4°F - vstupná teplota
590°C/1090°F - teplota výfukových plynov
70% - RTU účinnosť


Pre Retro-Fit existujúceho motora patentovanou technológiou RTU je nevyhnutné vymeniť a upraviť niekoľko kľúčových častí. Predovšetkým piesty a krúžky, riadiacu jednotku a celé nasávacie potrubie.

Chladič vody v upravenom motore viac nie je potrebný, pretože pseudoadiabatický motor beží pri chladnom spaľovaní, kedy dochádza len k malému prestupu tepla.

Rovnako nepotrebný sa stáva katalyzátor. Celý pracovný cyklus motora je obdobný až do okamihu spaľovania, kde vďaka termodynamickým dejom dochádza k masívnemu nárastu efektivity.

Výsledkom unikátnej technológie pseudoadiabatického spaľovania sa do odpadového tepla transformuje najviac jedna tretina vzniknutej energie, zatiaľ čo väčšia časť energie v podobe užitočnej práce poháňa vaše kolesá.